Dofinansowanie do żłobka

Wtorek, 29 Marzec 2022
Przypominam, że od 1 kwietnia 2022r. można składać wnioski do ZUS o dofinansowanie do żłobka. Rodzic ma obowiązek dostarczyć decyzję ZUS dyrektorowi żłobka, bo tylko na tej podstawie będą dokonywane zwroty. W kwietniu płacimy za żłobek tradycyjnie (kartki z odpłatnością będą w szafkach dzieci), dopiero w momencie dostarczenia przez rodzica decyzji ZUS będą dokonywane zwroty opłaty stałej.

Dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna, na które nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy. Biorąc pod uwagę, że rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończenia 35 miesiąca życia, to dofinansowanie będzie przysługiwać:
  1. na dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna
  2. na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Kto składa wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania? W jaki sposób?
Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania będzie składać rodzic. Przez rodzica rozumie się także opiekuna prawnego oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek będzie można składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.
Od kiedy będzie można składać wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania?
Wniosek będzie można złożyć od 1 kwietnia 2022 r. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone przez ZUS od 1 stycznia 2022 r.
Ile będzie wynosić dofinansowanie?
Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.