Opłaty

OPŁATY

Opłaty za pobyt i wyżywnienie  prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na konto żłobka:
72 1020 4795 0000 9202 0471 5050

W tytule przelewu prosimy  podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.

 UCHWAŁA NR XXX/863/21 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 54, art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75),
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następującą odpłatność miesięczną za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie, z zastrzeżeniem ustępu 3, w skład której wchodzi:
1) miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym w przypadku pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym jednozmianowym oraz dwuzmianowym,
2) maksymalna opłata za wyżywienie dziecka w wysokości:
a) 6.00 zł w żłobku lub klubie dziecięcym jednozmianowym za dzień
b) 6.50 zł w żłobku dwuzmianowym za dzień
3) opłata dodatkowa w przypadku wydłużenia czasu opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin, w wysokości:
a) 20 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę
b) 50 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zostaje pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu czasowego zamknięcia żłobka lub klubu dziecięcego, w którym działalność w zakresie usług opieki nad dziećmi została zawieszona.
3. Zapisy ust.1. pkt 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku gdy pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym finansowane są ze środków Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
§ 2. 1. Odpłatność za kolejne dzieci z danej rodziny, uczęszczające do żłobków miejskich/klubów dziecięcych lub korzystające z innych form publicznej opieki przedszkolnej, obniża się posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin, które złożyły pisemne oświadczenie o liczbie dzieci korzystających ze żłobka miejskiego/klubu dziecięcego lub przedszkola publicznego u właściwego dyrektora żłobka miejskiego/kierownika klubów:
1) o 50% za drugie dziecko
2) o 75% za trzecie dziecko
3) o 100% za czwarte i każde następne dziecko
2. Ulga, o której mowa w ust. 1, jest naliczana od opłaty stałej za pobyt dziecka, począwszy od najstarszego dziecka w rodzinie korzystającego ze żłobka miejskiego/klubu dziecięcego lub ze świadczeń i usług wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę udzielanych w jednej z form publicznego wychowania przedszkolnego.
3. Ulga, o której mowa w ust. 1 nie jest naliczana od dziecka w wieku 6 lat, które realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych lub zostało objęte inną formą wychowania przedszkolnego. 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/202/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Renata Łażewska